Uredba o spremembah uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

12. 7. 2021

Predpis v pripravi.

Več na: Predpis v pripravi

Gre za spremembe:

  1. člen

V Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št 57/15) se v 2. členu za 15. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 16. točka, ki se glasi:

»16. perutnina pomeni perutnino kot je opredeljena v predpisih, ki urejajo veterinarstvo.«.

»18. člen

(določanje mejnih vrednosti)

(1) Pri določanju mejnih vrednosti za onesnaževala iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, in za druga onesnaževala, za katera je verjetno, da jih posamezna naprava izpušča, je treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prenašanja onesnaženja iz enega dela okolja v drugega.

(2) Mejne vrednosti emisij se določijo tako, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz zaključkov o BAT.

(3) Če so mejne vrednosti določene tako v predpisih iz prejšnjega člena kot v zaključkih o BAT iz prejšnjega odstavka se v okoljevarstvenem dovoljenju določijo tako, da se uporabi strožja mejna vrednost.«.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.