Inšpekcijski nadzor

04. 1. 2022

Nadzor nad odvajanjem komunalnih odpadnih vod

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je ena od izvornih pristojnosti občin. Občine so dolžne zgraditi javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Za vse aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 populacijski enot (PE) bi občine morale zagotavljati zbiranje komunalne odpadne ...
04. 1. 2022

Nadzori prevzemanje komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) v okviru Inšpektorata za okolje in prostor je letos izvedla kar nekaj nadzora z namenom, da prerpeči prekomerno kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe ter s tem negativne učinke na naravo.
23. 12. 2021

Nadzori 15 lokacij nezakonitega zbiranja in razgrajevanja izrabljenih motornih vozil

Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je v letošnjem letu skupaj s Policijo, predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) izvedel usmerjeno akcijo poostrenih nadzorov 15 lokacij v osrednji Sloveniji, na katerih nezakonito zbirajo in 'predelujejo' motorna vozila.
09. 12. 2021

Nadzor nad ravnanjem centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so izrazile dvom, da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej. Zato so so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in ...
26. 11. 2021

Kakšno je spoštovanje predpisov, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) izvedel usmerjeno akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev glede vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, vodenjem evidenc o dajanju embalaže v promet in poročanju o embalaži, dani v promet.
24. 9. 2021

Problematika okoljskih škod

Zaradi varstva ljudi in okolja smo dolžni odstraniti nezakonito odložene odpadke
22. 9. 2021

Odstranitev izrabljenih gum na Dravskem polju

Iz gramozne jame na Dravskem polju je bilo v okviru inšpekcijske izvršbe odstranjenih 68 tisoč ton odpadnih gum in tudi nekaj drugih nezakonito odloženih odpadkov.
22. 9. 2021

Akcije nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov v juliju in avgustu

Poročilo Inšpekcije za okolje 8.9.2021
26. 7. 2021

Izdani inšpekcijski odločbi prevozniku in podpisniku evidenčnega lista za prevzem in predhodno skladiščenje blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda Čistilne naprave Ptuj

Ugotovitve v inšpekcijskih postopkih, ki jih je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel zaradi nezakonito odloženega blata na različnih lokacijah v Sloveniji, so pripomogle k odkritju povzročitelja nezakonitega odlaganja blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na zemljišču Vodule v občini Dramlje.
30. 6. 2021

Inšpekcija v primeru neustreznega skladiščenja odpadkov sprožila izvršbo

Inšpekcija za okolje in prostor je v primeru neustreznega skladiščenja odpadkov v ljubljanskem Zalogu sprožila postopek izvršbe, je povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Podjetju ML Surovine grozi tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Vizjak se sicer danes z vlado mudi v Podravju. Obiskal je Slovensko Bistrico, kjer so mu ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.