Dovoljenja, soglasja in izhodiščno poročilo

23. 6. 2022

Koraki priprave izhodiščnega poročila

Upravljalci naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, morajo skladno z 22. členom Uredbe IED skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo, ki mu je treba priložiti programa obratovalnega ...
23. 6. 2022

Dovoljenja za posege v okolje po novem ZVO-2

Pred začetkom izvajanja posega v okolje, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna (Uredba ...
23. 6. 2022

Okoljevarstveno dovoljenje po novem ZVO-2

Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj zakon ureja okvirno enako kot do sedaj. Novost predstavlja podpoglavje, ki ureja skupne določbe, torej določbe, ki veljajo za vse kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. Nova je zahteva, da ministrstvo ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pripravi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pa prenehanje obratovanja naprave ali obrata. Novost pa ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.